Skip to content

Developers of MUSEN framework

1) Main developers
    – Maksym Dosta
    – Vasyl Skorych

2) Other contributors (alphabetical order)
    – Nicolas Depta
    – Serhii Dranyshnikov
    – Kolja Jarolin
    – Ihor Khlopov
    – Vadim Yanushkevich